مرکز آموزشی استعداد های درخشان تنکابن
مجله اینترنتی آموزشی ‘ تربیتی ‘علمی‘ اجتماعی و ...

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

کوتاه نویسی و کوتاه گویی ، هنر بزرگی است . ص o                 غo

25/0

2

اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد ، به این نوع نوشته اتوبیوگرافی می گویند. ص o                 غo

25/0

3

رعایت .......................... در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود.

5/0

4

در نوشتن انشا باید به اصل ساده نویسی و ............................. جملات توجه کنیم.

5/0

5

در بیت زیر چه صنعت ادبی یا آرایه ادبی به کار رفته است ؟

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است                          باد خنک از جانب خوارزم وزان است

5/0

6

با کلمه و ترکیب زیر جمله بسازید .

غنیمت=

شعر فوق العاده =

1

7

نامه ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید .

1

8

مفهوم بیت زیر را بنویسید .

زنهار مگو سخن به جز راست                       هر چند تو را در آن ضررهاست

1

9

ویژگی های یک نوجوان شایسته را در یک بند بنویسید.

1

10

موارد خواسته شده را در مقابل آن بنویسید .

متضاد ( آزادی )=                                                 مفرد ( مفاهیم) =

مترادف (ایمان ) =                                                 جمع ( مقصد ) =

هم آوای (عرض) =                                                معادل واژه قرضی (فاکس)=

هم نویسه (مسلم) =                                              شعار ایام انقلاب=

2

11

درباره وطن دوستی یک بند بنویسید و نشانه های نگارشی را در آن به کار ببرید .

2

12

موضوع انشا: از موضوعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و انشا بنویسید.

الف: امروزه نوجوانان میهن ، برای حفظ روحیه ی مقاومت همراه با شادابی و پاک دلی چه وظایفی دارند ؟

ب) با توجه به بیت « انیس کنج تنهایی کتاب است              فروغ صبح دانایی کتاب است »

در خصوص فواید مطالعه و کتاب خوانی انشا بنویسید .

ج) تابستان فصل پختگی و کمال طبیعت است ، این فصل...............................

10

 

موفق باشید

طراح : خانم نجفی


 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت (×) مشخص کنید .

الف) در نقل قول ها نمی توانیم از گونه ی گفتاری زبان استفاده کنیم. ص o                 غo

ب) رعایت حاشیه گذاری تاثیری در زیبایی متن ندارد . ص o                 غo

ج) نوشتن شرح حال خود ، توسط نویسنده ، اتوبیوگرافی نام دارد . ص o                 غo

د) مطالعه ی آثار بزرگان از راه های تقویت شرح حال نویسی است. ص o                 غo

1

2

جای خالی را با کلمات درست پر نمایید .

الف) استفاده از ........................ برای ذکر جزئیات ، سبب تاثیر بخشی پیش تر نوشته می شود.

ب) جملات کوتاه و پر معنی را ........................ می گویند.

ج) در نوشتن انشا باید به اصل .......................... و کوتاهی جملات توجه کنیم.

د) عبارت کوتاه و آهنگین « هیهات من الذله » یک ......................... است.

1

3

رعایت کدام مورد موجب زیبایی و انسجام نوشته می شود ؟

الف) بند نویسی                ب) آوردن امثال و حکم                     ج) تضمین                   د) جناس

5/0

4

آرایه های موجود در مصرع های زیر را بنویسید .

الف) برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟

ب) قلبش سرخ و روشن است ، چونان سیب

5/0

5

این نشانه [ ] چه نام دارد ؟ مورد استفاده ی آن را بنویسید .

1

6

با هر یک از کلمات زیر جمله ای بسازید .

الف) اساس :

ب) اثاث :

2

7

دو کاربرد نشانه (-) را بنویسید .

1

8

نوشته ی زیر را در یک بند تمام کنید .

سال به پایان خود نزدیک می شود و من باید ....

5/1

9

درباره ی بیت زیر توضیح دهید .

ز دریای خرد گوهر توان جست                 که دریایی بدان پهناوری نیست

5/1

10

یکی از سه موضوع زیر یک مورد را به دلخواه انتخاب کرده ، انشایی بنویسید .

الف) درباره ی زیبایی های آفرینش بنویسید .

ب) زندگی وقتی زیباست که ...

ج) حیاط خانه ی ما

10

موفق باشید« طراح خانم فاطمه کوزه گر»

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با علامت (×) مشخص کنید .

الف) ساده ترین اتفاق یا حوادث نمی تواند سر آغاز نوشتن یک خاطره ی ماندگار باشد . ص o                 غo

ب) عنوان و عباراتی که در نامه ی دوستانه به کار می رود با عبارات نامه های رسمی فرق ندارد. ص o                 غo

1

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) از تشبیه برای ......................... سخن و نوشته استفاده می شود.

ب) هرگاه نشود شکل گفتاری را به کار گرفت از ........................ استفاده می شود.

1

3

هرگاه صحنه ها و یا حادثه هایی را که در زندگی روی داده یا مشاهده شده ، بازگو کنیم یا بنویسیم به آن ....................... می گویند.

الف) توصیف                          ب) بازنویسی                     ج) خاطره                        د) شرح سوال

5/0

4

مطالبی را که جزء اصل کلام نباشد داخل .......................... می آوریم.

الف) گیومه «  »                 ب) پرانتز (    )                   ج) قلاب [ ]                        د) دو خط فاصله - -

5/0

5

زیبایی های ادبی ابیات زیر را بنویسید .

الف) چشمه سار دشت با من آشناست                      کوه و دشت و گله با من هم صداست

ج) من این جا چون نگهبانم تو چون گنج                    تو را آسودگی باید مرا رنج

1

6

کاغذ نامه باید چگونه باشد .

5/0

7

به دلخواه خود یک جمله ی ادبی و یک جمله ی زبانی بنویسید.

1

8

در توصیف هر چیز باید به چه چیزهایی توجه کنید ؟ ( ذکر 4 مورد )

1

9

مفهوم بیت زیر را بنویسید .

تو را دانش و دین رهاند درست                      در رستگاری ببایدت جست

1

10

با کلمه های زیر جمله بسازید .

الف) مظلوم :                                                  ب) نصیحت:

ج) عشایر :                                                       د)تدریس:

1

11

یک بند دربارع «نوجوانی » بنویسید و کلمات زیر را در آن به کار ببرید.

(رشد ـ نشاط ـ نیاز ـ خیال پردازی ـ رابطه )

5/1

12

به دلخواه خود درباره ی یکی از 3 موضوع زیر انشا بنویسید .

الف) دوست دارید در آینده چگونه به مملکت خود خدمت کنید ؟

ب) یکی از فصل های سال را توصیف کنید .

ج) درباره ی اثر ورزش بر جسم و روح انسان انشایی بنویسید.

10

موفق باشید « مدرسه شهید شریف نیا»

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با علامت (×) مشخص کنید .

الف) رعایت حاشیه گذاری در یک طرف انشاء به زیبایی متن کمک می کند. ص o                 غo

ب) جمله های بلند و پر معنی را کلمات قصار می گویند. ص o                 غo

1

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف) برای جذاب تر و غنی تر کردن انشا می توان از ..................... بهره گرفت.

ب) رعایت ....................... در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود.

1

3

«زندگی خود نوشته » معادل کدام واژه است ؟

الف)اتوبیوگرافی               ب) بیوگرافی                  ج) زندگی نامه                  د) شرح حال

5/0

4

اگر نویسنده ، مطلبی را در متن برای توضیح بیشتر اضافه کنید که جزء اصلی کدام نباشد باید از ..................... استفاده کند.

الف) کمانک (  )                  ب) دو خط فاصله - -                   ج) قلاب [  ]               د) گیومه «  »

5/0

5

با واژه های زیر جمله بسازید .

الف) تامل :                                                ب) ملک :

ج) خرمند :                                                  د) عدالت :

2

6

آرایه های ادبی به کار رفته در گزینه های زیر را بنویسید .

الف) برق از شوق که می خندد بدین ساه قاه قاه ؟

ب) در قیامت نشود روی سفید تو سیاه                          همچو یوسف به سر تخت بر آیی از چاه

1

7

مفهوم بیت زیر را بنویسید .

با چشم ادب نگر پدر را                              از گفته ی او مپیچ سر را

1

8

نوشته ی زیر را در دو سطر کامل کنید .

سال به پایان خویش نزدیک می شود و من باید ..................

5/1

9

درباره ی « نوجوانی » یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن به کار ببرید .

(رشد ـ نوجوانی ـ نشاط ـ نیاز ـ خیال پردازی ـ رابطه )

5/1

10

به دلخواه خود درباره ی یکی از سه موضوع زیر انشا بنویسید .

الف) درباره ی جلوه های زیبایی و آفرینش محل سکونت خود انشا بنویسید .

ب) انیس کنج تنهایی کتاب است                      فروغ صبح دانایی کتاب است

ج) خاطره ای از دوران دانش آموزی خود را بنویسید.

10

 

موفق باشید« مدرسه شهید شریف نیا»

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

به کسی که ترجمه می کند ................................ گویند.

25/0

2

هرگاه صحنه ها و حادثه هایی که در زندگی مشاهده شده است را بازگو کنیم یا بنویسیم به آن ........................ می گویند.

25/0

3

با کلمه و ترکیب های زیر جمله بسازید .

توصیه =                                                 مصاحبت دوستان=

5/0

4

بیت زیر را به نثر ساده و روان بر گردانید .

من به زنگ کوچ عادت کرده ام                          در دل صحرا عبادت کرده ام

5/0

5

در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی مشاهده می شود ؟

چشمه سار دشت با من آشناست                         کوه و دشت و گله با من هم صداست

5/0

6

یک جمله ی زیبا و ادبی درباره ی ارزش وقت بنویسید .

1

7

نشانه های نگارشی مناسب را در متن زیر به کار ببرید .

مصطفی ناراحت شد اصولا فکر نمی کرد کسی فقیر تر از او هم پیدا شود با خودش گفت حتما خیلی نیازمند است که گدایی می کند.

5/1

8

در توصیف به چه نکاتی توجه می کنیم نام ببرید ؟ ( 4 مورد )

1

9

با استفاده از تخیل خود ، درباره پرچم ایران دو سطر بنویسید .

1

10

جمله ی ناتمام زیر را در دو سطر کامل کنید .

من می توانم .......................

5/1

11

نامه ای به کودک فلسطینی نوشته و با او همدردی کنید .

 

2

12

انشا:

عزیزانم از سه موضوع زیر یکی را انتخاب و انشایی زیبا بنویسید .

الف) چرا باید وطن خود را دوست داشته باشیم ؟

ب) زیبا ترین لحظات زندگی خود را بنویسید .

ج) درختان سخن می گویند.

10

 

 

موفق باشید« طراح خانم معلمیان»

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود از زبان استفاده می کنیم. ص o                 غo

5/0

2

هرگاه ویژگی انسان را به غیر انسان نسبت دهیم « شخصیت بخشی یا تشخیص » می گویند. ص o                 غo

5/0

3

با شبکه های مراعات نظیر زیر جمله بسازید .

الف) درخت ـ شاخه ـ پرنده

ب) آسمان ـ ستاره ـ شب

1

4

دو کلمه دو تلفظی بنویسید و تلفظ های مختلف آن را نشان دهید .

1

5

فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کلمه های زیر چه معادل هایی را پیشنهاد داده است .

الف) پرینتر                    ب) موکت                  ج) کد                   د) کامپیوتر

1

6

دو جمله ی زیبا در باره ی ارزش وقت بنویسید .

1

7

با کلمه ی الماس یک جمله ی زبانی و یک جمله ی ادبی بنویسید .

1

8

زیبایی ادبی بیت زیر را بنویسید .

چشمه سار دشت با من آشناست                    کوه و دشت و گله با من هم صداست

1

9

بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید .

تو را پرواز زود است و دشوار                   ز نو کاران که خواهد کار بسیار

1

10

نشانه اختصاری متن زیر را به صورت کامل همراه با معنی آن ها بنویسید .

فاطمه (س) همسر علی (ع) است او دختر گرامی پیامبر (ص) بود.

دانش آموزان برای امام خمینی (ره) نامه نوشتند.

2

11

موضوع انشا:

از سه موضوع داده شده یکی را به دلخواه انتخاب نمایید و در خصوص آن انشایی بنویسید .

1-   چرا نماز می خوانیم ؟

2-   دوست خوب کیست ؟

3-   درباره یکی از زیبایی های طبیعت انشایی بنویسید .

 

 

 

 

موفق باشید«طراح خانم سخت سر»

 

 

 

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

با متضاد ظلم یک جمله بنویسید .

1

2

ترکیب اربعین حسینی را در جمله ای به کار ببرید .

1

3

مفهوم بیت « چه زشت و چه زیبا همه نقش قلمرو اوست                 نی نی نکند زشت ، نگارنده زیبا »

الف) به نثر روان بنویسید .

ب) کدام آرایه ادبی در آن وجود دارد ؟ طباق              تشخیص              تلمیح              تشبیه

5/1

4

در کدامیک از گزینه ها آرایه ی تشخیص وجود دارد ؟

الف) خداوند از آن بنده خرسند نیست                          ب) ابراز هجر که می گوید بدین سان زار زار

ج) ما یقینا ز اهل ایمانیم                                               د) ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل

1

5

معادل فارسی واژه های زیر کدام است ؟

اس ام اس (SMS )                                   فاکس

1

6

درباره ی « نیکی » یک بند بنویسید و در آن از ضرب المثل استفاده شود .

5/1

7

عبارت نا تمام زیر را تا یک بند کامل کنید .

سال به پایان خویش نزدیک می شود و من ................

1

8

موضوع انشا:

از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و خوانا بنویسید .

1- چه برنامه ای برای تعطیلات تابستان دارید و چگونه سپری خواهید کرد ؟

2- طبیعت را در فصل بهار توصیف کنید .

12

 

موفق باشید« طراح آقای اسدی»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه

 

سئوال امتحان داخلی درس:                        پایه:                                    نام و نام خانوادگی :

مدت امتحان :            تاریخ امتحان :                      زمان امتحان :      

 

                               همه چیز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب                             « مولا علی (ع) »

 

ردیف

شرح سئوال

بارم

1

درست یا نادرست بودن عبارت های زیر با علامت (×) مشخص کنید .

الف) هرگاه بخواهیم مقصود و منظور خود را زیبا و تاثیر گذار تر بیان کنیم از « زبان » بهره می گیریم. ص o                 غo

ب) از سجع معمولا در نوشته های ادبی استفاده می شود. ص o                 غo

1

2

برای کلمه ی زیر همراه با بدل جمله بسازید .

امام خمینی (ره)

5/0

3

با کلمه ی « خورشید » یک جمله ی ادبی و یک جمله ی زبانی بنویسید .

جمله ی زبانی :                                       جمله ی ادبی :

1

4

با کلمه و ترکیب زیر جمله بسازید .

الف) جمعیت زیاد                                   ب) توصیه :

1

5

نشانه های نگارشی مناسب را در متن زیر به کار ببرید .

پسر از شنیدن این فرمان ناراحت و غمگین شد پیرمرد پرسید چه مشکلی داری

1

6

با شبکه های مراعات نظیر زیر یک جمله بسازید .

دریا ، موج ، ماهی :

1

7

با استفاده از تخیل خود درباره ی « آسمان پر ستاره » سه سطر بنویسید .

5/1

8

با کلمه های « هم آوای » زیر جمله بسازید .

مریض ، مریز

1

9

مفهوم بیت زیر را در دو سطر بنویسید .

نگردد شاخک بی بن برومند                             ز توسعی و عمل باید ز من پند

5/1

10

در بیت زیر کدام یک از عناصر زیبایی سخن به کار رفته است ؟

من این جا چون نگهبانم تو چون گنج                   تو را آسودگی باید مرا رنج

5/0

11

از موضوعات داده شده یکی را انتخاب کنید و انشایی بنویسید .

الف) اکنون که سال تحصیلی به پایان می رسد ............

ب) زیبایی های «دریای خزر » را توصیف کنید .

 

10

 

 

 

موفق باشید« طرح خانم مجدی»

 

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ توسط مدیر وبلاگ
طبقه بندی: نمونه سوالات امتحانی راهنمایی  ادبیات فارسی 
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin